Klubbens Stadgar

Stadgar för Säters Jaktskytteklubb.
Antagna vid stämma 2016-04-26.
§ 1
Säters jaktskytteklubb är en förening utan ekonomiskt syfte och har till ändamål att befrämja och höja den jägarmässiga skjutskickligheten och utövar för den skull skjutövningar och tävlingar samt så kallade jaktstigar.
§ 2
Medlemskap beviljas av styrelsen och årsavgiften beslutas av årsmötet. Sättet och tidpunkten för inbetalande av denna, bestämms av styrelsen. Till hedersmedlem kan klubben utse medlem som synnerligen förtjänstfullt gagnat klubben och dess ändamål. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift men äger rösträtt såsom vanlig medlem.
§ 3
Styrelsen äga rätt att utesluta medlem, som uppenbart motarbetat klubbens ändamål eller på annat sätt visat sig ovärdig att tillhöra klubben.
§ 4
Klubbens angelägenheter handhas av den valda styrelsen. Denna, som väljs på årsmötet, skall bestå av fem ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och skyttechef, samt två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande för en tid av två år och även vice ordförande för en tid av två år som ska gå omlott så inte båda går samtidigt. Årsmötet väljer även de tre övriga styrelseledamöterna samt de två suppleanterna. Av dessa skall varje år hälften avgå. Vilka som avgår första året avgörs genom lottning. Avgående ledamot och suppleant kan återväljas. Styrelsen utser inom sig; sekreterare, kassör samt skyttechef. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande och beslutet är ense. Vid lika antal röster gäller den mening som ordförande företräder. Det är styrelsens uppgift att handha klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar. Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Ledamot som önskar att avsäga sig sitt uppdrag inom styrelsen bör meddela detta i god tid, dock senats vid räkenskapsårets slut.
§ 5
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs på årsmötet, för en tid av ett år, två revisorer och en revisor suppleant. Revisorerna skall till årsmötet ha upprättat och till ordförande överlämnat berättelse om, av dem utförd granskning, av klubbens förvaltning under det gångna året.
§6
Klubbens ordinarie årsmöte hålls under mars/april, på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet sker genom styrelsens försorg. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt person jämte ordförande justera dagens protokoll.
2. Fråga om kallelse till mötet skett på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning för mötet.
4. Styrelsens berättelse och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Vart annat år val av ordförande för en tid av 2 år och vart annat år val av vice ordförande, dessa val görs växelvis så de inte går samtidigt. Varje år val av två styrelseledamöter och en suppleant för en tid av två år.
6. Val av två revisorer och en revisor suppleant.
7. Styrelsens förslag till övnings och tävlingsprogram för det nya året.
8. Behandling av förslag som inlämnats av enskild medlem. För att enskilt förslag ska behandlas på årsmötet skall detta lämnas till ordförande senast 1 mars.
9. Övriga frågor.
Medlem äger rätt att rösta med fullmakt. Med undantag av frågor rörande ändringar i klubbens stadgar eller upphörande, fattas alla beslut med enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäller den mening som biträdes av ordförande, dock ej vid val, då avgörande sker genom lottning.
§ 7
Extra möte hålls då det av styrelsen anses lämpligt eller då minst 1/3 av medlemmarna gör skriftlig framställan till ordförande därom. Vid extra möte, till vilket kallelse sker som till årsmötet, må ej annat ämne än det som anges i kallelsen behandlas.
§ 8
Beslut om ändring av dessa stadgar eller för beslut om nedläggning av klubben erfordras majoritetsbeslut, enkel majoritet, på två av varandra följande medlemsmöten. Vid nedläggning av klubben skall samtliga tillgångar omvandlas till kontanta medel, innebärande att bästa pris skall erhållas efter det att eventuella skulder har betalats. Där det finns laga hinder för avyttring skall gällande lagar tillämpas. De kvarvarande medlen fördelas sedan på medlemmarna.